Articles tagged with: tải nhiệt kho lạnh

Tính phụ tải nhiệt kho lạnh

TÍNH PHỤ TẢI NHIỆT KHO LẠNH

Tính cân bằng nhiệt kho lạnh nhằm mục đích xác định phụ tải cần thiết cho kho để từ đó làm cơ sở chọn máy nén lạnh.

Đối với kho lạnh các tổn thất nhiệt bao gồm:

- Nhiệt phát ra từ các nguồn nhiệt bên trong như: Nhiệt do các động cơ điện, do đèn điện, do người, sản phẩm tỏa ra, do sản phẩm “hô hấp”.

- Tổn thất nhiệt do truyền nhiệt qua kết cấu bao che, do bức xạ nhiệt, do mở cửa, do bức xạ và do lọt không khí vào phòng.

Tổng tổn thất nhiệt kho lạnh được xác định:

Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5­ (2-4)

Q1­ - Dòng nhiệt truyền qua kết cấu bao che của kho lạnh.

Q- Dòng nhiệt do sản phẩm toả ra trong quá trình xử lý lạnh.

Q- Dòng nhiệt do không khí bên ngoài mang vào khi thông gió buồng lạnh.

Q- Dòng nhiệt từ các nguồn khác nhau khi vận hành kho lạnh.

Q- Dòng nhiệt từ sản phẩm toả ra khi sản phẩm hô hấp (thở) chỉ có ở các kho lạnh bảo quản rau quả.

Hình ảnh

 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01